Имэйл: [email protected]

үндсэн цахилгаанчин гэрээлэгчийн хамгаалалт

МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ ТУХАЙ..Монгол Улс орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлнэ. ..Орон нутгийн хамгаалалт нь Монгол Улсын өөрийгөө хамгаалах стратеги бөгөөд төрийн бүх шатны байгууллагын хамтын ажил